Stanovy sdružení Gilera motoclub

 

Název sdružení: „GILERA motoclub“

 

Sídlo sdružení: Kalsperk 89, 549 11 Dolní Radechová

 

Cíle činnosti sdružení:

Smyslem Občanského sdružení „Gilera motoclub“ je sdružování majitelů a příznivců motocyklů značky GILERA a organizovat pro své členy činnost vyplývající z jejich zájmu o motocykly Gilera. Dále technické poradenství zajišťování spolupráce mezi členy klubu a dealery motocyklů a náhradních dílů Gilera. Činnost zajišťující vzájemnou informovanost členů a propagaci sdružení.

 

Práva a povinnosti členů sdružení :

Člen je povinen dodržovat stanovy sdružení.

Člen má právo účastnit se akcí pořádaných sdružením, volit a být volen do orgánů sdružení.

Člen má právo nosit označení příslušnosti ke sdružení.

Podílet se na plánování všech akcí v průběhu roku, odstoupit z jakékoliv funkce, též odstoupit jako člen sdružení, každý člen má právo zúčastnit se jakékoliv akce a porady.

 

Každý člen má povinnost vlastnit motocykl, platit členský příspěvek ve výši 1000Kč ročně, zúčastnit se nejdůležitějších akcí v roce, dále má každý člen povinnost pomoci jinému členovi v případě jakýchkoliv problémů, též usměrnit jiného člena, který by poškozoval jméno a pověst GILERA motoclubu, nebo značky GILERA.

 

Orgány sdružení a způsob jejich ustavování:

 

Prezident :    

Nejvyšší orgán GILERA motoclubu, jmenován předchozím prezidentem (prvním prezidentem je zakladatel GILERA motoclubu ). Nový prezident se volí pouze v případě neschopnosti stávajícího prezidenta vykonávat svoji funkci. V případě jeho úmrtí volí prezidenta členská schůze ze tří kandidátů navržených víceprezidentem.

 

Víceprezident:

Zastupuje prezidenta v jeho neschopnosti, je automaticky členem výboru sdružení. Volba probíhá jedenkrát ročně členskou schůzí ze tří kandidátů navržených prezidentem.

 

Členská schůze:              

Členská schůze se skládá z přítomných členů sdružení. Svolává ji prezident na žádost nejméně pěti členů sdružení, víceprezidenta, nebo z vlastního uvážení.

Členská schůze má právo a povinnost: Projednávat a schvalovat hospodaření sdružení za uplynulé období. Projednávat a schvalovat přijetí či vyloučení členů sdružení. Projednávat a schvalovat změny a dodatky stanov. Plánovat akce, volit víceprezidenta - vítězí kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů – a volit tři členy výboru sdružení. Volba se provádí hlasováním o šesti kandidátech, navržených prezidentem a víceprezidentem sdružení. Vítězí tři kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.V případě, že několik kandidátů má stejný počet hlasů se volby opakují.

O návrzích podaných na členské schůzi se hlasuje tak, že pro schválení návrhu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů sdružení.

Členské schůzi předsedá stávající výbor sdružení.

Výbor sdružení:

Výbor má pět členů a zasedá v sestavě prezident, víceprezident a tři členové klubu. Výbor (tři členové) je volen členskou schůzí na období jednoho roku. Volba se provádí hlasováním o šesti kandidátech navržených prezidentem a víceprezidentem sdružení. Vítězí kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.

Výbor zajišťuje činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi.

Jakékoliv rozhodnutí výboru je dáno nadpoloviční většinou všech členů výboru a je závazné pro všechny ostatní členy sdružení.

Výbor rozhoduje o další odpovědnosti členů  za jednotlivé oblasti činnosti sdružení.

Zasedání výboru probíhá nejméně čtyřikrát do roka, nebo na žádost dvou členů výboru.

 

Zásady hospodaření sdružení:

 

Zdroj příjmů:               

členské příspěvky

 

Způsob užití příjmů:

Získané finanční prostředky jsou využívány k činnostem sdružení v souladu s těmito stanovami. Zejména hrazení internetové domény, provozní náklady, rekonstrukce klubovny, financování akcí pořádaných GILERA motoclubem.

 

Kontrola hospodaření: 

Účetnictví v počítači, každému dostupné k náhledu v klubovně.

Za hospodaření sdružení je odpovědný hospodář, kterého volí prezident na dobu dvou let. Na návrh kteréhokoli člena sdružení může být provedena kontrola hospodaření sdružení kontrolní komisí, kterou zvolí členská schůze.

 

Členství ve sdružení:

Členem může být každá fyzická osoba splňující pravidla stanov sdružení. Členství v klubu je omezeno maximálním počtem 60 členů klubu, aby zůstala zachováná přátelská atmosféra klubu a aby se všichni členové klubu znali.

Návrh na přijetí nového člena předkládá členské schůzi výbor poté, co se žadatel, který je majitelem motocyklu Gilera účastnil po dobu dvou měsíců, všech akcí konaných v tomto období sdružením, nebo pěti akcí v libovolném termínu, jako čekatel, nebo žadatel, který je majitelem motocyklu jiné značky motocyklu po šesti měsíců, nebo deseti akcí jako čekatel.

Na návrh výboru může být osobě, která se zasloužila o posílení jména Gilera či sdružení, udělen titul "Čestný člen". Čestný člen neplatí členské příspěvky.

Při hrubém porušování stanov, zejména neplacení členských příspěvků po dobu jednoho roku, poškozování zájmu či jména sdružení nebo značky Gilera, může být člen sdružení vyloučen. Návrh na vyloučení předkládá výbor členské schůzi a musí být schválen nadpoloviční většinou jejích členů. Podnět pro návrh na vyloučení člena může výboru ústně předat kterýkoliv člen sdružení.

Člen může ukončit členství na vlastní žádost.

 

stanovy ze dne 2.2.2002

 

vypracoval prezident Gilera motoclubu David Maršík

stanovy byly schváleny Ministerstvem Vnitra ČR        

 

stanovy byly schváleny členskou schůzí v sestavě:

 

Marek Škarda

Jan Třasák

Tomáš Svědík

Aleš Kolářský

Markéta Pýchová

René Langer